Vedtægter for

Blåvandhuk Lokalhistorisk forening 

 1. Foreningens formål er at støtte den lokalhistoriske interesse i HO – OXBY OG AAL SOGNE.
  Samt medvirke ved og forestå udgivelse af skrifter om lokalhistoriske emner.
  Det er desuden foreningens opgave, at støtte Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv.
  Foreningen afholder 1 årlig møde med Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv i 4. kvartal.

 2. Foreningens virksomhed udøves gennem dens bestyrelse, der repræsenterer foreningen og handler på dennes vegne under ansvar over for generalforsamlingen.
  Bestyrelsen er bemyndiget til at anvende foreningens midler efter bedste skøn i overensstemmelse med foreningens formål.

 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Så vidt muligt skal de 3 sogne være repræsenteret i bestyrelsen. I ulige år er 2 medlemmer på valg og i lige år er 3 medlemmer på valg.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv.
  Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

 4. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Ved indbetalt kontingent kan enhver blive medlem af foreningen. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt ved regnskabsårets afslutning, er medlemskabet ophørt.
  Hvert medlem har 1 stemme og der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.
  Der stemmes ved håndsoprækning. Hvis det ønskes af de fremmødte, skal afstemning ske skriftligt.

 5. Regnskabsåret er kalenderåret.

 6. To revisorer vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

 7. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned og indkaldes ved bekendtgørelse i dagspressen og foreningens hjemmeside mindst 14 dage forud med angivelse af dagsorden, som skal indeholde:

 • Valg af dirigent og stemmetællere.

 • Beretning om foreningens virksomhed.

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 • Fastsættelse af kontingent.

 • Indkomne forslag.

 • Valg af bestyrelse + 1 suppleant.

 • Valg af 2 revisorer + 1 suppleant.

 • Evt.

 1. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling og med angivelse af dagsorden, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 medlemmer retter skriftlig henvendelse herom til formanden.

 3. Alle beslutninger tages med simpelt stemmeflertal, dog at der ved forslag om foreningens ophør kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede; er et sådant antal ikke mødt, og et flertal af de fremmødte ønsker sagen fremmet, indkaldes inden 14 dage derefter til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uden hensyn til mødtes antal.

 4. I tilfælde af foreningens opløsning tager den generalforsamling, der træffer beslutning herom, tillige bestemmelse om, hvorledes likvidationen skal foregå, og om foreningens midler,dog skal foreningens arkivalier afleveres til ”Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv”.

Vedtaget i Oksbøl den 9. februar 2016.